One SD™

להפצת נתוני המפרש OneSD מפרשים חכמים בטכנולוגיית

הם ייצרני המפרשים הראשונים שסיפקו מפרשים עם שבבים אלקטרוניים מוטמעים OneSails
בממברנה כסטנדרט. השבב מתעד את כל מה שעובר על מפרש במשך חייו ומשמש לזיהוי
.הלקוח OneSails המפרש, לשימושם של קבוצת

נמצאת עכשיו בתכנון שתקרא את השבב בזמן אמת ותציג נתונים מחשיפה לקרני PRO גרסת
.ועד מתחים כתוצאה משימוש UV